Вести

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЋЕ ПОНОВИТИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР НОВИХ ПОСМАТРАЧА НА ИЗБОРИМА

Агенција за борбу против корупције ће ускоро поновити јавни позив за избор посматрача изборних кампања, како би се правовремено припремила да, у складу са законским овлашћењима, обави контролу активности политичких субјеката.

Агенција је ове године такав јавни позив први пут објавила крајем фебруара, када су пријаву могли поднети пунолетни држављани Републике Србије, са завршеном најмање средњом школом у трајању од четири године. Предност су имали кандидати који могу бити ангажовани пуно радно време. Приликом избора посматрача водило се рачуна о месту пребивалишта, односно боравишта посматрача, тако да сваки посматрач може обављати послове из свог делокруга у месту за које је одређен.

Пријава на оглас је садржала попуњен и својеручно потписан образац пријаве посматрача (образац ПП), који је био објављен на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому или уверење о стеченој стручној спреми, кратку професионалну биографију, мотивационо писмо. За кандидате који су поседовали искуство у посматрању изборних кампања, уз пријаву је требало доставити и документацију којом се то потврђује. Сва документација је подношена у оригиналу или овереној фотокопији.

Објављивање јавног позива за избор посматрача је једна од активности које Агенција спроводи у складу са својим надлежностима и потребама.

Јавни позив ће бити поновљен ради постизања оптимума квантитета и квалитета посматрача, који треба да прођу озбиљну обуку за ефикасну контролу изборних кампања.

Агенција за борбу против корупције се одлучила да поступа благовремено, јер процес обуке и селекције посматрача захтева време и сложене процедуре.

Пријављени кандидати биће интервјуисани, а након организовања интервјуа са кандидатима, прави се прелиминарна листа кандидата. Кандидати који буду изабрани проћиће обуку, током које ће их експерти Агенције обучавати о њиховим правима и обавезама као посматрача избора.

Нарочита пажња у обуци изабраних кандидата биће посвећена едукацији о избегавању инцидената и конфликата током посматрања изборних процеса.

Са одабраним кандидатима се закључују уговори о привременим и повременим пословима.

Агенција је утврдила потребу за 165 обучених посматрача на територији Републике Србије и то за 36 координатора и 129 теренских посматрача у Граду Београду и 27 других градова у земљи, с тим што  списак обучених посматрача мора бити за 20% дужи, уколико до расписивања избора неко од изабраних посматрача буде спречен да учествује у посматрању изборних кампања или раскине уговор.

За посматраче не могу бити ангажовани кандидати на изборима, нити лица ангажована у органима за спровођење избора.

Related Posts