Studije socijalne politike i socijalnog rada

Univerzitetsko obrazovanje za socijalnu politiku i socijalni rad u našoj zemlji počelo je 1973. godine na Fakultetu političkih nauka, a od 1993, posle ukidanja Više škole za socijalne radnike, predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu za obrazovanje iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Obrazovanje za socijalnu politiku i socijalni rad ostvaruje se u složenim interdisciplinarnim studijama neophodnim za mnoge uloge socijalne politike i socijalnog rada u savremenom društvu. U toku četvorogodišnjih akademskih studija studenti stiču raznovrsna teorijska i metodološka znanja iz širokog spektra socioloških, politikoloških, psiholoških, ekonomskih i pravnih disciplina. Posebna pažnja se posvećuje disciplinama iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Tokom osnovnih akademskih studija, osim teorijskog rada, studenti kontinuirano i sistematski stiču znanja i obaveznom praktičnom nastavom, koju obavljaju u važnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, organima javne uprave, odgovarajućim ministarstvima sa ciljem sticanja produbljenih saznanja o praksi socijalne politike i socijalnog rada u posebnim okolnostima. Broj studenata na smeru omogućuje maksimalno podsticanje individualnog angažovanja studenata, kao i manjih grupa i timova. Sve ovo studije čini sadržinski i metodološki veoma zanimljivim.

******

Profesija socijalne politike i socijalnih radnika ima široke mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru sa izgledima za samozapošljavanje. Najveći broj studenata zapošljava se u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za zaštitu dece ometene u razvoju, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme) u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovanim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, u institucijama za decu i omladinu, za društvenu zaštitu dece, itd.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani socijalni radnik.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2015. godine i nastava se izvodi od akademske 2015/2016. godine. Studenti koji su prvu godinu akademskih studija upisali pre 2015. godine pohađaju nastavu po programu akreditovanom 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 2+2 6
Sociologija 1 obavezan 2+2 6
Teorija socijalnog rada 1 obavezan 3+1 6
Uvod u psihologiju 1 obavezan 3+1 6
Akademske veštine 1 obavezan 0+2 2
Stručna praksa 1 1 obavezan 2
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 1 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 1 izborni 0+2 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Gerontologija 2 obavezan 2+1 5
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 3+1 6
Socijalna patologija 2 obavezan 2+1 5
Osnovi prava 2 obavezan 3+1 6
Političke ideologije 2 obavezan 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 2 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 2 izborni 0+2 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistem Srbije 3 obavezan 3+1 6
Politička sociologija savremenog društva 3 obavezan 2+2 6
Socijalna psihologija 3 obavezan 3+1 6
Socijalni rad sa pojedincem 3 obavezan 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 3 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 3 izborni 0+2 2
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uporedna politika 3 izborni 3+1 6
Politička ekonomija 3 izborni 3+1 6
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Stručna praksa 2 4 obavezan 3
Socijalna politika Srbije 4 obavezan 3+1 6
Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom 4 obavezan 2+2 6
Porodično pravo 4 obavezan 3+1 5
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija 4 izborni 2+2 6
Socijalna i politička ekologija 4 izborni 4+0 6
Kultura ljudskih prava 4 izborni 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 4 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 4 izborni 0+2 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalna politika Evropske unije 5 obavezan 2+2 6
Uporedna socijalna politika 5 obavezan 2+2 6
Socijalni rad u zajednici 5 obavezan 2+2 6
Socijalni rad sa grupom 5 obavezan 2+2 6
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Rehabilitacija i socijalna medicina 5 izborni 3+1 6
Međunarodni odnosi 5 izborni 2+2 6
Javne politike 5 izborni 2+2 6
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Javna uprava 6 obavezan 2+2 6
Sistemi socijalne sigurnosti 6 obavezan 2+2 6
Socijalni razvoj 6 obavezan 3+1 6
Stručna praksa 3 6 obavezan 2
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Područja socijalnog rada 1 6 izborni 2+2 5
Zastupanje u socijalnom radu 6 izborni 2+2 5
Ekonomski sistem Srbije 6 izborni 2+1 5
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalni rad sa starima 6 izborni 2+2 5
Socijalni rad i bolesti zavisnosti 6 izborni 2+2 5
Komunikacijske veštine 6 izborni 2+2 5
Politikologija religije 6 izborni 2+2 6
Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Doktrine socijalne politike 7 obavezan 2+1 5
Međunarodna socijalna politika 7 obavezan 2+1 5
Planiranje socijalnog razvoja 7 obavezan 2+1 5
Mentalno zdravlje 7 obavezan 3+1 5
Razvojna psihologija 7 obavezan 3+1 5
Izborni blok 6 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sistemski pristup u socijalnom radu 7 izborni 2+2 5
Evropski regionalizam 7 izborni 3+1 5
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savetovanje i socioterapija 8 obavezan 2+2 5
Stručna praksa 4 8 obavezan 4
Etika socijalnog rada 8 obavezan 3+1 5
Socijalni rad sa decom i mladima 8 obavezan 2+2 5
Politički sistem Evropske unije 8 obavezan 2+2 6
Izborni blok 7 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalne vrednosti religijskih učenja 8 izborni 3+1 5
Studije roda 8 izborni 2+2 6
Područja socijalnog rada 2 8 izborni 2+2 5