Вести

, ,

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ – трећи уписни рок –

 • Пријава на конкурс ће се обавити у периоду од 28. и 29.10.2019. године (сваког радног дана у периоду од 10:00 до 15:00 часова – први спрат канц. бр. 21).
 • Пријемни разговор са кандидатима обавиће се 31.10.2019.
 • Прелимининарне ранг листе биће објављене 01.11.2019. године
 • Коначне ранг листе биће објављене 04.11.2019. године
 • Упис ће се обавити 05.11.2019. у периоду од 10:00 до 15:00 часова у канцеларији бр. 5 у приземљу
ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму школарина
буџетски самофинансирајући за држављане

РС

за стране држављане
1. Мастер академске студије политикологије –

јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

0 7 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
2. Мастер академске студије политикологије –

међународне студије

(модули: Међународна политика, Међународно хуманитарно право и право људских права, Међународна безбедност и Студије САД)

0  

20

125 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
3.

 

 

 

 

Мастер академске студије

социјалне политике

 

 

0

 

11

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

124.000,00.-динара

 

 

 

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

4. Мастер академске студије

социјалног рада

0 23 40 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
5. Мастер академске студије политикологије -политичка аналитика и друштвене промене 0 15 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
6. Мастер академске студије културологије 0 8 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
7. Мастер академске студије политикологије – студије рода 15 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
8. Мастер академске студије новинарства 0 10 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
9. Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 0 3 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
10. Мастер академске студије политикологије -политичко насиље и држава 0 12 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
11. Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 0 13 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

 

Сви наведени студијски програми трају годину дана (два семестра) и садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ  и  изводе се на српском језику.

Факултет политичких наука задржава право да у школској 2019/20. години не покрене извођење наставе на студијском програму, уколико се на конкурс за упис у прву годину студија не пријави довољан број кандидата.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације друштвено – хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ на Факултету политичких наука и других факултета утврђених студијским програмом за који се пријављују.

            У прву годину студијског програма Мастер академских студија културологије може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације друштвено – хуманистичких наука и образовно-уметничког поља: Уметност, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука или уметничких дисциплина  по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину студијског програма Мастер академске студије политикологије- демократија и демократизација може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ на Факултету политичких наука и другим  факултетима из групације друштвено – хуманистичких наука, као и лица која нису завршили факултете из групације друштвено – хуманистичких наука, уколико су писали радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким партијама или релевантним организацијама. Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација могу уписати и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању, као и лица која нису завршила факултет из групације друштвених наука уколико су писали радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким партијама или релевантним организацијама.

На мастер академске студије социјалног рада могу се пријавити само кандидати који су завршили основне академске студије социјалног рада у трајању од 4 године, и стекли 240 ЕСПБ, студенти који су основне студије социјалног рада завршили по прописима пре ступања на снагу Закона о високом образовању у четвoрогодишњем трајању, односно кандидати који имају признату диплому социјалног рада. Прву годину мастер академских студија социјалног рада може уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно основне и мастер академске студије остваривши 300 ЕСПБ, од којих најмање 240 ЕСПБ на основним академским студијама социјалног рада.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу успеха оствареног на основним академским студијама, дужинe трајања студија на претходном нивоу студија и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Пријемни испит – провера знања, склоности и способности се одржава у писменој и / или усменој форми (тест, есеј, интервју са комисијом).

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова, и то по основу успеха оствареног на основним академским студијама и по основу резултата оствареног на пријемном испиту.

Општа просечна оцена на основним академским студијама вреднује се до 50 бодова.

Дужина трајања студија вреднује се до 10 поена, а најмање 0.

Резултат пријемног испита вреднује се до 40 бодова.

Општа просечна оцена са ОАС је просечна оцена са основних академских студија ( у коју улази и оцена завршног рада уколико је постојао) и која се множи са 5.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) =

Дужина трајања студија рачуна се по формули

ДТС= 10 – (дгс x 4), при чему је дгс=додатна година студирања на основним академским студијама.

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена и дужина студирања на тим студијама.

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављује листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на основу претходног нивоа образовања, на огласној табли и интернет страни, на које кандидати могу уложити жалбе у случају техничких грешака у року који одреди Факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијских програм.

Објављивање коначне ранг листе за студијске програме је  основ за упис кандидата.  Коначне ранг листе се достављају Универзитету.

По објављивању коначне ранг листе кандидата за сваки студијски програм обавља се упис кандидата.

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе, или потврду да је поступак почет.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе   доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

– да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Републике Србије који је претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уколико желе да се пријаве на  више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

Кандидати прилоком пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист прилажу фотокопије следећих докумената:

 1. Фотокопију дипломе и додатка дипломе, односно уверења о завршеном студијском програму првог степена и уверења о положеним испитима;
 2. Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 3. Попуњену пријаву на конкурс (формулар) преузима се са сајта;
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 6.000,00 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070

 1. Фотокопију /очитану личну карту;
 2. Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима;
 3. Кадидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве на конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Факултет је дужан да провери податке високошколске исправе и уколико се утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис

На захтев стручног сарадника за студије другог степена, кандидат ће доставити и одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио основне студије.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном првом степену студија има недостатке, споводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Све детаљније информације у вези подношења пријава, информација о студијским програмима и потребном литературом за пријемни, распореда пријемних испита/разговора, биће благовремено објављене на сајту факултета, страница за мастер академске студије  http://www.fpn.bg.ac.rs/master.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • обавезно оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе, или уверења о завршеном студијском програму првог степена и оверена фотокопија уверења о положеним испитима
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 • попуњен и потписан образац ШВ-20
 • попуњене прве две странице индекса (факултет обезбеђује индексе),
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (приликом уписа уплаћена  прва рата школарине у износу од 31.000,00  динара)
 • доказ о уплати уписних трошкова у износу 5.000,00 динара и надокнада за Центар за развој каријере Унивезитета у Београду 100,00 динара)

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске исправе или потврду о покренутом поступку признавања стране високошколске издате од стране Универзитета у Београду. Уколико захтев за признавање буде одбијен, или ако признавање високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило сматраће се да лице није уписано.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на основу коначне ранг листе.

Све евентуалне исправке, измене и допуне Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета политичких наука.

Related Posts