Студије социјалне политике и социјалног рада

Универзитетско образовање за социјалну политику и социјални рад у Републици Србији почело је школске 1973/74. године на Факултету политичких наука (ФПН) у Београду. ФПН је прва високошколска установа у Србији за образовање социјалних радника и има најдужу традицију у томе.

Данас се образовање социјалних радника на ФПН реализује кроз комплексне интердисциплинарне студије. Пракса социјалног рада захтева знања о људском развоју и понашању, социјалним, економским и културним институцијама, као и о међусобној интеракцији ових фактора. Стога наши студенти стичу разноврсна теоријска и методолошка знања из различитих области. Оспособљавање за професију социјалних радника обухвата стицање знања из фундаменталних, теоријских и ужестручних предмета. Пратећи трендове у друштву, студијски програм оријентисан је на то да студентима презентује знања и омогући стицање вештина неопходних за рад у друштвеним условима који се стално мењају. Постојећи наставни планови и програми образују социјалне раднике компетентне за промишљање друштва, перципирање промена у њему, изазова, прилика и ризика којима су изложени појединци и друштвене групе, као резултат политика, програма и мера и/или њиховог изостанка. Нагласак образовања на методским комплексима социјалног рада, који омогућавају стицање професионалних способности и вештина потребних за рад у различитим подручјима праксе, ствара предуслове за компетентно деловање студената по завршетку студија.

Током основних академских студија студенти обављају стручну праксу која је конципирана у форми самосталних предмета. Тако им се пружају прилике за развијање професионалног идентитета социјалних радника чији је интегрални део примена знања, увежбавање и практиковање вештина „на терену“, односно у организацијама, установама и службама у којима раде социјални радници. Стручна пракса постоји на све четири године основних студија, а њено трајање се повећава из године у годину и гарантује студентима да ће се упознати и радити у свим врстама организација које се баве делатношћу социјалног рада и социјалне политике.

Промене на тржишту рада отварају нове могућности за запошљавање социјалних радника и нуде прилике за њихово додатно профилисање. Студенати имају могућност за запошљавање у установама социјалне заштите (попут центара за социјални рад итд), било да су намењене деци, младима, одраслим или старијим корисницима. Тако се они запошљавају на пружању услуга смештаја, дневних услуга у заједници, услуга процене и планирања, саветодавно–терапијских и социјално-едукативних услуга и услуга подршке за самосталан живот. Могућности за запошљавање наших студената постоје и ван система социјалне заштите, као што је запошљавање у установама здравствене заштите, у институцијама државне управе и локалне самоуправе, у образовним институцијама, у службама за запошљавање, у међународним и домаћим невладиним организацијама, као и у организацијама приватног сектора које пружају неке од наведених услуга, итд.

После завршетка основних академских студија стиче се звање дипломирани социјални радник.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2015. године и настава се изводи од академске 2015/2016. године. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Социологија 1 обавезан 2+2 6
Теорија социјалног рада 1 обавезан 3+1 6
Увод у психологију 1 обавезан 3+1 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 2
Стручна пракса 1 1 обавезан 2

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Геронтологија 2 обавезан 2+1 5
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Социјална патологија 2 обавезан 2+1 5
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Политичке идеологије 2 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Политичка социологија савременог друштва 3 обавезан 2+2 6
Социјална психологија 3 обавезан 3+1 6
Социјални рад са појединцем 3 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 изборни 3+1 6
Политичка економија 3 изборни 3+1 6

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса 2 4 обавезан 3
Социјална политика Србије 4 обавезан 3+1 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 2+2 6
Породично право 4 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 изборни 2+2 6
Социјална и политичка екологија 4 изборни 4+0 6
Култура људских права 4 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 5 обавезан 2+2 6
Упоредна социјална политика 5 обавезан 2+2 6
Социјални рад у заједници 5 обавезан 2+2 6
Социјални рад са групом 5 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Рехабилитација и социјална медицина 5 изборни 3+1 6
Међународни односи 5 изборни 2+2 6
Јавне политике 5 изборни 2+2 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Системи социјалне сигурности 6 обавезан 2+2 6
Социјални развој 6 обавезан 3+1 6
Стручна пракса 3 6 обавезан 2

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Подручја социјалног рада 1 6 изборни 2+2 5
Заступање у социјалном раду 6 изборни 2+2 5
Економски систем Србије 6 изборни 2+1 5
Заштита деце у миграцијама 6 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјални рад са старима 6 изборни 2+2 5
Социјални рад и болести зависности 6 изборни 2+2 5
Комуникацијске вештине 6 изборни 2+2 5
Политикологија религије 6 изборни 2+2 6

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Доктрине социјалне политике 7 обавезан 2+1 5
Међународна социјална политика 7 обавезан 2+1 5
Планирање социјалног развоја 7 обавезан 2+1 5
Ментално здравље 7 обавезан 3+1 5
Развојна психологија 7 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Системски приступ у социјалном раду 7 изборни 2+2 5
Европски регионализам 7 изборни 3+1 5

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Саветовање и социотерапија 8 обавезан 2+2 5
Стручна пракса 4 8 обавезан 4
Етика социјалног рада 8 обавезан 3+1 5
Социјални рад са децом и младима 8 обавезан 2+2 5
Политички систем Европске уније 8 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјалне вредности религијских учења 8 изборни 3+1 5
Студије рода 8 изборни 2+2 6
Подручја социјалног рада 2 8 изборни 2+2 5