Master studije kulturologije

STUDIJE I NJIHOVE SPECIFIČNOSTI

Mater akademske studije kulutrologije izrastaju iz tradicije savremenih Studija kulture, koje kulutru posmatraju kao direktno povezanu sa ekonomskim, društvenim, političkim i tehnološkim procesima u društvu. Studije kulture su visoko politične i bave se svim oblicima kulturnog života, pristupajući kulturi sa savremenih teorijskih stanovišta. Tako se s jedne strane kultura posmatra kao analitički pojam, čija se složena istorija proučava i teorijski promišlja, a sa druge strane kultura se shvata a kao živi element savrmenog života koji obuhvata mnogostruke ekonomske i političke transformacije.

Master studije kulturologije su koncipirane kao interdisciplinarni program. Program priprema studente za usvajanje teorijskog aparata koji omogućava analizu savremenih kulturnih fenomena i omogućava im da i globalne kulturne fenomene, i srpsku kulturu razumeju u njenom evropskom i svetskom kontekstu.

Studije kulturologije su prvenstveno namenjene studentima koji žele da na postdiplomskom nivou prošire svoja znanja setom relevantnih i savremenih paradigmi iz Studija kulture, upoznaju se sa principima akademskog istraživanja, pisanja i prezentovanja i pripreme se za budući praktični ili naučni rad iz oblasti kulture shvaćene u najširem smislu te reči.

Prednost ovako koncipiranih studija u odnosu na manje komparativne i politički neutemeljene studije kulture su višestruke. Posle uspešno završenih studija, studenti su osposobljeni za rad u različitim vladinim i nevladinim organizacijama, koje se bave problemima savremene kulture (od kulture svakodnevnog života, preko kulturne politike, teorije umetnosti, do problema multukulturalizma), za učestvovanje u kreiranju kulturnih politika i očuvanju kulturne raznolikosti i srpske kulturne baštine, medijskim i drugim agencijama, koji kulturu sagledavaju u najširem smislu te reči, te za bavljenje produkcijskom, publicističkom i novinarskom delatnošću i svim profilima javnih radnika za koja su potrebna široka znanja i interdisciplinarne osnove za razumevanje savremenih kulturnih fenomena.

ORGANIZACIJA STUDIJA

Studije kulture su po definiciji interdisciplinarno polje, koje u sebi sažima dostignuća različitih akademskih disciplina (antropologije, sociologije, filozofije, politikologije, itd.), tako da ponuđeni predmeti ne predstavljaju posebne discipline, već njihovu sintezu u cilju predstavljanja i razumevanja različitih aspekata kulture i savremenog kulturnog života.

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru studenti slušaju dva obavezna predmeta: Studije kulture i Kulturnu antropologiju i biraju još dva od sledećih ponuđenih: Filozofija kulture, Slika drugogKultura, društvo, pojedinac.

U drugom semestru studenti biraju tri od sledećih pet ponuđenih predmeta: Istorija evropske kulture, Kulturna i medijska politika Evropske unije, Kulture Balkana, Kultura socijalizma i postsocijalizma, Kulturne industrije.

NASTAVNICI

Među predavačima na ponuđenim kursevima nalaze se renomirani profesori, eksperti za studije kulture kao što su: Jelena Đorđević, Marina Simić, Časlav Koprivica, Slobodan Marković, Aleksandra Krstić, kao i veliki broj gostujućih predavača, stručnjaka za oblasti koje se izučavaj sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti i sa odabranih evropskih akademskih centara.

Rukovodilac: Prof. dr Marina Simić

NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Pri odlučivanju o primanju kandidata na studije presudnu ulogu igraju dva faktora: prosečna ocena ostvarena na osnovnim studijama i utisak koji kandidat ostavi na komisiju prilikom intervjua za upis na master studije. Tokom intervjua se o budućim studentima stiče utisak na osnovu profila završenih osnovnih studija, dosadašnjih aktivnosti i zainteresovanosti za ovaj program, te drugih relevantnih oblasti (akademski radovi, učešće na projektima, potencijalno umetničko stvaralaštvo i slično).

Termin prijemnog ispita ___ oktobra 2019. u ___časova.

Kontakt: prof. dr Marina Simić, marina.simic@fpn.bg.ac.rs

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

 

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Kulturna antropologija 1 obavezan 3+0 6
Studije kulture 1 obavezan 3+0 6
Izborni blok 1 (bira se 2 od 3 predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Filozofija kulture 1 izborni 2+1 6
Slika drugog 1 izborni 3+0 6
Kultura društvo pojedinac 1 izborni 3+0 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Izrada završnog rada 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se 3 od 5 predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Kulturne industrije 2 izborni 2+1 6
Istorija evropske kulture 2 izborni 3+0 6
Kulturna i medijska politika Evropske unije 2 izborni 2+1 6
Kulture Balkana 2 izborni 3+0 6
Kultura socijalizma i postsocijalizma 2 izborni 3+0 6