Мастер студије комуникологије

ЦИЉ СТУДИЈА

Мастер студије Комуникологије су намењене полазницима који би желели да развију и унапреде своје капацитете за критичко сагледавање односа медија, комуницирања и друштва, да стекну теоријска и методолошка знања неопходна за истраживање савремених комуникационих токова, као и за професионално управљање комуникацијским процесима. Студије су конципиране тако да професионалнo оспособљавју полазнике за послове анализе медија и комуникација и управљања комуникацијама. У фокусу програма су знања и вештине које су неопходне за рад у различитим јавним институцијама, експертским телима, домаћим и међународним организацијама, агенцијама, медијима, цивилном сектору и агенцијама за односе са јавношћу. У том смислу је овај студијски програм добар избор и за оне који имају радног искуства и желе лично усавршавање, као и за оне који су тек завршили основне студије и волели би да стекну одређена специјализованија и продубљенија знања.

За студенте који имају склоности ка теоријском и истраживачком раду мастер студије су корак ка докторским студијама и академској каријери.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студије су осмишљене са идејом да понуде полазницима заинтересованим за области медија и комуникација могућност да пратећи своја интересовања продубе постојећа и стекну нова знања и вештине.

Студијски програм садржи  два обавезна курса теоријско-методолошког карактера, од којих први (Медији и друштво) пружа шири увид у главне теорије, концепте и трендове у информационо-комуникационој сфери, док је други (Анализа медија) усмерен на основне области и методе истраживања медија и комуникација. Поред обавезних, студијски програм нуди 12 изборних премета који су усмерени ка стицању стручно апликативна знања. Они су сврстани у два изборна блока, од којих студенти бирају три од шест у првом, односно два од шест предмета у другом семестру.

Студенти имају и обавезну праксу у институцијама и организацијама са којима Факултет политичких наука има сарадњу што је драгоцена прилика за изградњу и ширење мреже професионалних контаката.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Медији и друштво обавезан 2+1+1+0 6
Стручна пракса обавезан 0+0+0+6 3
Припрема за завршни рад обавезан 0+0+4+0 3
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 3 од 6)
Медијске публике изборни 2+1+1+0 6
Дигитални маркетинг изборни 2+1+1+0 6
Слобода изражавања на Интернету изборни 2+1+1+0 6
Студије културе изборни 2+1+1+0 6
Предузетничко новинарство изборни 2+1+1+0 6
Стилско-реторички портрети јавних личности изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Анализа медија обавезан 2+1+1+0 6
Завршни рад – истраживање обавезан 0+0+8+0 10
Завршни рад – изарада и одбрана обавезан 0+0+0+2 2
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 6)
Управљање Интернетом изборни 2+1+1+0 6
Медији, култура и Европска унија изборни 2+1+1+0 6
Изборно комуницирање изборни 2+1+1+0 6
Стратешко комуницирање изборни 2+1+1+0 6
Постновинарство – новинарство у новом медијском окружењу изборни 2+1+1+0 6
Менаџмент медија изборни 2+1+1+0 6

НАСТАВНИЦИ

Наставно особље на овом програму чине искусни универзитетски наставници, професори и доценти на ФПН-у. Сви ангажовани наставници имају адекватно образовање и значајно истраживачко искуство, што показује и број објављених научних и стручних радова.

С обзиром на потребу да се студентима на овом нивоу студија пренесу и нека врло специфична знања, у оквиру за то дозвољеног броја часова на предавањима гостују и колеге с других факултета или научних института који су стручњаци за неке уже теме или специфична питања као и одређен броја стручњака из праксе.

На мастер студијама су ангажовани следећи наставници Факултета политичких наука: проф. др Синиша Атлагић, проф. др. Марина Симић, проф. др Добривоје Станојевић, ванредна професорка др Александра Крстић, ванредни проф. др Небојша Мрђа, доц. др Ана Милојевић, доц. др Данка Нинковић Славнић, доц. др Марко Недељковић, доц. др Милица Кулић, доц. др Јелена Сурчулија Милојевић и доц. др Лидија Мирков. Поред њих, као једини професор са стране који студентима преноси знања о менаџменту медија је ангажован професор др Никола Маричић са ФДУ.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Рангирање и пријем кандидата се врши на основу просечне оцене у току претходног четворогодишњег студирања (максимално 60 поена) и разговора са комисјом (максимално 40 поена). У разговору са кандидатима, комисија ће процењивати академска и професионална искуства кандидата која су релевантна за студијске области као и интересовања и истраживачке намере кандидата током студија.

Препоручена литература за разговор на пријемном испиту је:

  • ,,Доба надзорног капитализма”, Шошана Зубоф, Клио, 2021.
  • ,,Суперповезани” Мари Чејко, Клио, 2019.
  • ,,Увод у студије медија” Адам Бригс и Пол Кобли, Клио, 2005.

За додатне информације о мастер студијама Комуникологије можете писати на danka.ninkovic@fpn.bg.ac.rs

Програм је акдредитован 2022. године.

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: