Мастер студије комуникологије

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Mастер академскe студијe комуникологије омогућавају полазницима да разумеју, критички промишљају и управљају процесима јавног комуницирања. Главни циљеви овог програма су да студенти  стекну теоријска и методолошка знања за анализу савремених, дигиталних комуникација, као и да изграде и усаврше практичне вештине за истраживање комуникације, усмеравање комуникационих токова као и за придобијања јавне пажње.

Након стицања звања мастер комуниколог, студенти су оспособљени да раде као истраживачи и аналитичари медија, портпароли организација и институција, менаџери за односе са јавношћу, уредници друштвених мрежа.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студијски програм садржи два обавезна курса теоријско-методолошког карактерa (Медији и друштво, Упоредни медијски системи). Курсеви теоријско-практичног и стручно-апликативног карактера сврстани су у два изборна блока од по четири курса, од којих ће студенти моћи да изаберу три, односно два предмета. На овај начин имаће иницијативу у стицању и обликовању знања посвећених феноменима културе и савремених пракси коришћења медија (Kултурне студије и Медијске публике), интернетa и нових медијских технологија, слободе изражавања на интернету, културне и медијске политике ЕУ, комуницирања са јавностима, менаџмента и реторике медија, a jедан аналитичко-истраживачки курс (Aнализа медија) требало би да их оспособи за самостални истражичавки рад. Програм се заснива на комбинацији теоријско- методолошких основа и практичних аспеката истраживања друштвених појава, јавности, медија и нових информационо-комуникационих технологија које су главни покретач конституисања информационог друштва.

Мастер радови могу бити више усмерени на различите комуникационе праксе у привреди, култури, новинарству, медијске политике и регулативу, али и на теоријски захтевнија разматрања као увод у докторске студије.

НАСТАВНИЦИ

На мастер студијама су ангажовани следећи наставници Факултета политиких наука: проф. др. Сњежана Миливојевић, проф. др Синиша Атлагић, проф. др. Марина Симић, проф. др Добривоје Становјевић, ванредна професорка Александра Крстић, ванредни проф. Небојша Мрђа, доц. др Ана Милојевић, доц. др Данка Нинковић Славнић, доц. др Марко Недељковић, доц. др Милица Кулић, доц. др Јелена Сурчулија Милојевић и доц. др Лидија Мирков. За предмет Менаџмент медија ангажован је редовни проф. Никола Маричић са ФДУ у Београду.

Сви ангажовани наставници су реномирани стручњаци у области комуникологије и медијских студија што показује и број објављених научних и стручних радова. Већина наставника спада у најбоље стручњаке које као земља имамо у овој области.

С обзиром на потребу да се студентима на овом нивоу студија пренесу и нека врло специфична знања, на предавањима гостују и колеге с других факултета или научних института који су стручњаци за неке уже теме или специфична питања као и одређен броја стручњака из праксе.

Руководитељка програма је проф. др Сњежана Миливојевић.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Рангирање и пријем кандидата се врши на основу просечне оцене у току претходног четворогодишњег студирања (максимално 60 поена) и разговора са комисјом (максимално 40 поена). У разговору са кандидатима, комисија ће процењивати академска и професионална искуства кандидата која су релевантна за студијске области као и интересовања и истраживачке намере кандидата током студија. Кандидати се за разговор могу припремити на основу књиге ”Увод у студије медија” Адам Бригс и Пол Кобли, Клио, 2005.

Е-маил контакт: Проф. др Сњежана Миливојевић, e-mail: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Медији и друштво 1 обавезан 2+1 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6

Изборни блок 1 (бира се 3 од 4 предмета)

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Медијске публике 1 изборни 3+0 6
Студије културе 1 изборни 3+0 6
Слобода изражавања на интернету 1 изборни 1+2 6
Интернет и нове медијске технологије 1 изборни 2+1 6

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредни медијски системи 2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2

Изборни блок 2 (бира се 2 од 4 предмета)

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Реторика у електронским медијима 2 изборни 3+0 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Анализа медија 2 изборни 2+1 6
Менаџмент медија 2 изборни 2+1 6