Мастер студије комуникологије

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Mастер академскe студијe комуникологије пружају студентима могућност да надоградe теоријска и практична знања,  усаврше  компетенције којe су стекли током претходног  школовања и припремe се за обављање послова управљања информацијама, остваривања публицитета и односа са јавностима у свим доменима друштвеног живота и рада које намеће информационо друштво.

У поређењу са основним, на мастер студијама теоријска знања се презентирају у широј, глобалној равни, а технике за управљање пословима обраде информација се надограђују знањима о новим облицима дигиталног, компјутерски посредованог комуницирања.  Kроз теоријско-стручне курсеве се указује на промене које употреба информациoних технологија y  конвергенцији са класичним масовним медијима, изазива у друштву, култури, економији, стилу живота, медијској продукцији, партиципацији, итд. Студенти се оспособљавају за практичан, организациони и аналитичко-истраживачки рад у друштвеним институцијама и организацијама, савременим предузећима, агенцијама за односе са јавностима и научно-истраживачким установама. Такође, припремају се да своје стечено знање примењују на професионалан начин који уважава сврху, циљеве, принципе и етичке постулате из области управљања јавним комуницирањем. Наставни садржај организован је тако да студенти добијају неопходну основу за даљи наставак теоријских студија на докторском нивоу.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студијски програм садржи  два обавезна курса теоријско-методолошког карактерa (Медији и друштво, Упоредни медијски системи). Курсеви теоријско-практичног и стручно-апликативног карактера сврстани су у два изборна блока од по пет и четири курса, од којих ће студенти моћи да изаберу три, односно два предмета. На овај начин имаће иницијативу у стицању и обликовању знања посвећених феноменима културе и савремених пракси коришћења медија (Kултурне студије и Медијске публике), интернетa и нових медијских технологија, слободе изражавања на интернету, културне и медијске политике ЕУ, комуницирања са јавностима, менаџмента и реторике медија, a jедан аналитичко-истраживачки курс  (Aнализа медија) требало би да их оспособи за самостални истражичавки рад. Програм  се заснива на комбинацији теоријско- методолошких основа и  практичних аспеката истраживања друштвених појава, јавности, медија и нових информационо-комуникационих технологија које су главни покретач конституисања информационог друштва.

НАСТАВНИЦИ

Наставно особље на овом програму чине углавном професори на ФПН: Мирољуб Радојковић, Сњежана Миливојевић, Јелена Ђорђевић, Марина Симић, Добривоје Станојевић, Небојша Мрђа, Ана Милојевић, Александра Крстић и Јелена Сурчулија Милојевић, а у тиму су и професор  ФДУ Никола Маричић, и Бора Миљановић који је ангажован на курсу комуницирање са јавностима као доктор наука али и истакнути стручњак у пракси. Сви наставници  су реномирани стручњаци у области комуникологије и медијских студија, са великим истраживачким угледом или значајним практичним резултатима у раду у областима којима се баве.

Руководилац: Проф. др Сњежана Миливојевић

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Рангирање и пријем кандидата се врши на основу просечне оцене у току претходног четворогодишњег студирања (максимално 60 поена) и разговора са комисјом (максимално 40 поена). У разговору са кандидатима, комисија ће процењивати  академска и професионална искуства кандидата која су релевантна за студијске области као и интересовања и истраживачке намере кандидата током студија. Кандидати се за разговор могу припремити на основу следеће литературе: Роленд Лоример (1998) Maсовне комуникације. Београд: Clio; Мирољуб Радојковић, Бранимир Стојковић (2009) Информационо комуникациони системи. Београд: Clio.

 

Е-маил контакт: Проф. др Сњежана Миливојевић, e-mail: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs

 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Медији и друштво 1 обавезан 2+1 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 3 од 5 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Комуницирање са јавностима 1 изборни 1+2 6
Медијске публике 1 изборни 3+0 6
Студије културе 1 изборни 3+0 6
Слобода изражавања на интернету 1 изборни 1+2 6
Интернет и нове медијске технологије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредни медијски системи 2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 2 од 4 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Реторика у електронским медијима 2 изборни 3+0 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Анализа медија 2 изборни 2+1 6
Менаџмент медија 2 изборни 2+1 6