Мастер студије културологије

Култура је данас један од кључних појмова друштвених и хуманистичких дисциплина као посебно значајан аспект друштвеног живота. Истовремено култура прожима све аспекте живота у савременом свету у коме доминирају процеси глобализације и нових медијских комуникација, тако да култура данас није више посвећени домен у коме владају дух, таленат и уметнички геније, већ је саставни део свакодневног живота, због чега је директно повезана са економским, друштвеним, политичким и технолошким процесима.

Мастер академске студије културологије су интердисциплинарни програм, који се ослања на више друштвених наука и хуманистичких дисциплина. Програм доноси широк преглед теорија културе и савремених проблема у студијама културе и припрема студенте и студенткиње за самостално теоријско, научно, креативно, критичко и друго ангажовање у домену културе. Програм има за циљ да студентима и студенткињама укаже истовремено на нове теоријске приступе култури, као и на нове процесе и феномене у савременој култури. На обавезним предметима обрађују се кључни појмови студија културе и теорије културе, док изборни предмети омогућавају студентима да се определе за оне области и теме студија културе које највише одговарају њиховим интересовањима (филозофија културе, књижевност и уметност, културне и медијске политике, популарна култура и поткултуре, медији, студије рода).

Програм је намењен студентима и студенткињама који желе да на постдипломском нивоу прошире своја знања из студија културе, упознају се са принципима академског истраживања, писања и презентовања и припреме се за будући практични или научни рад из области културе схваћене у најширем смислу те речи. Програм оспособљава студенте и студенткиње за рад у различитим културним институцијама на нивоу државе и у оквиру цивилног сектора.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студије културе су по дефиницији интердисциплинарно поље, које у себи сажима достигнућа различитих академских дисциплина (социологије, културне/cоцијалне антропологије, филозофије, политикологије, итд.), тако да понуђени предмети не представљају посебне дисциплине, већ њихову синтезу у циљу представљања и разумевања различитих аспеката културе и савременог културног живота.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру студенти слушају два обавезна предмета: Студије културе и Културну антропологију и бирају још два од следећих понуђених предмета: Слика западноевропског другог, Политичко у европској драми, Поткултуре и Философија културе. У другом семестру студенти бирају три од следећих пет понуђених предмета: Идентитет и културе Балкана, Култура социјализма и постсоцијализма, Медији, култура и Европска унија, Медијске репрезентације групних идентитета, Реторика у електронским медијима и Савремене теорије рода.

НАСТАВНИЦИ

Међу предавачима на понуђеним курсевима налазе се реномирани професори, експерти за студије културе и сродне области као што су: проф. др Бојан Ковачевић, проф. др Часлав Копривица, проф. др Александра Крстић, доц. др Катарина Лончаревић, проф. др Слободан Марковић, доц. др Ана Милојевић, доц. др Лидија Мирков, доц. др Данка Нинковић Славнић, проф. др Марина Симић, проф. др Добривоје Станојевић. Поред њих на програму су анагажовани и следећи стручњаци из других академских институција: проф. др Илдико Ердеи (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), проф. др Корнелије Квас (Филолошки факултет, Универзитет у Београду), др Станислав Сретеновић (Институт за савремену историју) и др Адриана Захаријевић (Институт за филозофију и друштвену теорију), као и велики број гостујућих предавача, стручњака за области које се изучавају на Универзитету у Београду, Универзитету уметности и светским академским центрима.

Руководитељка програма: Проф. др Марина Симић

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

При одлучивању о примању кандидата и кандидаткиња на студије пресудну улогу играју два фактора: просечна оцена остварена на основним студијама (максимално 60 поена) и утисак који кандидати и кандидаткиње оставе на комисију приликом интервјуа за упис на мастер студије (максимално 40 поена). Током разговора са комисијом процењују се досадашње академске и професионалне активности кандидата и кандидаткиња (академски радови, учешће на пројектима, потенцијално уметничко стваралаштво и слично), заинтересованост за овај програм и истраживачке намере током мастер студија.

Контакт: проф. др Марина Симић marina.simic@fpn.bg.ac.rs.

Студијски програм је акредитован 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ  СТАТУС  ЧАСОВИ  ЕСПБ 
Студије културе Обавезни  2+1+1+0  6 
Културна антропологија Обавезни  2+1+1+0  6 
Стручна пракса  Обавезни  0+0+0+6  3 
Припрема за завршни рад Обавезни  0+0+4+0  3 
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 12 ЕСПБ) 
Филозофија културе Изборни  2+1+1+0  6 
Слика западноевропског другог Изборни  2+1+1+0  6 
Политичко у европској драми  Изборни  2+1+1+0  6 
Поткултуре Изборни  2+1+1+0  6 
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
Завршни рад – истраживање  Обавезни  0+0+8+0  10 
Завршни рад – израда и одбрана  Обавезни  0+0+0+2  2 
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 2 (бира се 18 ЕСПБ) 
Идентитети и културе Балкана Изборни  2+1+1+0  6 
Култура социјализма и постсоцијализм Изборни  2+1+1+0  6 
Медији, култура и Европска унија Изборни  2+1+1+0  6 
Савремене теорије рода Изборни  2+1+1+0  6 
Медијска репрезентација групних идентитета Изборни  2+1+1+0  6 
Реторика у електронским медијима Изборни  2+1+1+0  6 

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: