Мастер студије културологије

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Мастер академске студије културологије израстају из традиције савремених Студија културе, које културу посматрају као директно повезану са економским, друштвеним, политичким и технолошким процесима у друштву. Студије културе су високо политичне и баве се свим облицима културног живота, приступајући култури са савремених теоријских становишта. Тако се с једне стране култура посматра као аналитички појам, чија се сложена историја проучава и теоријски промишља, а са друге стране култура се схвата а као живи елемент савременог живота који обухвата многоструке економске и политичке трансформације.

Мастер студије културологије су конципиране као интердисциплинарни програм. Програм припрема студенте за усвајање теоријског апарата који омогућава анализу савремених културних феномена и омогућава им да и глобалне културне феномене, и српску културу разумеју у њеном европском и светском контексту.

Студије културологије су првенствено намењене студентима који желе да на постдипломском нивоу прошире своја знања сетом релевантних и савремених парадигми из Студија културе, упознају се са принципима академског истраживања, писања и презентовања и припреме се за будући практични или научни рад из области културе схваћене у најширем смислу те речи.

Предност овако конципираних студија у односу на мање компаративне и политички неутемељене студије културе су вишеструке. После успешно завршених студија, студенти су оспособљени за рад у различитим владиним и невладиним организацијама, које се баве проблемима савремене културе (од културе свакодневног живота, преко културне политике, теорије уметности, до проблема мултикултурализма), за учествовање у креирању културних политика и очувању културне разноликости и српске културне баштине, медијским и другим агенцијама, који културу сагледавају у најширем смислу те речи, те за бављење продукцијском, публицистичком и новинарском делатношћу и свим профилима јавних радника за која су потребна широка знања и интердисциплинарне основе за разумевање савремених културних феномена.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студије културе су по дефиницији интердисциплинарно поље, које у себи сажима достигнућа различитих академских дисциплина (антропологије, социологије, филозофије, политикологије, итд.), тако да понуђени предмети не представљају посебне дисциплине, већ њихову синтезу у циљу представљања и разумевања различитих аспеката културе и савременог културног живота.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру студенти слушају два обавезна предмета: Студије културе и Културну антропологију и бирају још два од следећих понуђених: Философија културе, Слика другогКултура, друштво, појединац.

У другом семестру студенти бирају три од следећих пет понуђених предмета: Културна и медијска политика Европске уније, Културе Балкана, Култура социјализма и постсоцијализма, Савремене теорије родних идентитета.

НАСТАВНИЦИ

Међу предавачима на понуђеним курсевима налазе се реномирани професори, експерти за студије културе и сродне области као што су: Марина Симић, Слободан Марковић, Часлав Копривица, Александра Крстић, Катарина Лончаревић, као и велики број гостујућих предавача, стручњака за области које се изучавају са Универзитета у Београду, Универзитета уметности и светских академских центара.

Руководитељка: Проф. др Марина Симић

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

При одлучивању о примању кандидата на студије пресудну улогу играју два фактора: просечна оцена остварена на основним студијама и утисак који кандидат остави на комисију приликом интервјуа за упис на мастер студије. Током интервјуа се o будућим студентима стиче утисак на основу профила завршених основних студија, досадашњих активности и заинтересованости за овај програм, те других релевантних области (академски радови, учешће на пројектима, потенцијално уметничко стваралаштво и слично).

Контакт: проф. др Марина Симић marina.simic@fpn.bg.ac.rs.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Културна антропологија 1 обавезан 3+0 6
Студије културе 1 обавезан 3+0 6
Изборни блок 1 (бира се 2 од 3 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Филозофија културе 1 изборни 2+1 6
Слика другог 1 изборни 3+0 6
Култура друштво појединац 1 изборни 3+0 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 3 од 5 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Културне индустрије 2 изборни 2+1 6
Историја европске културе 2 изборни 3+0 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Културе Балкана 2 изборни 3+0 6
Култура социјализма и постсоцијализма 2 изборни 3+0 6