Modul: međunarodna politika

Opis i režim studija

Master međunarodnih studija (modul: Međunarodna politika) predstavlja jednogodišnje master akademske studije, koje nose ukupnos 60 ESPB. Nastava na studijskom programu sastoji se od obaveznih predmeta, izbornih predmeta i završnog master rada. U prvom semestru postoje dva (Diplomatsko-konzularno pravo i Master seminar), a u drugom semestru jedan obavezan predmet (Multilateralna diplomatija), uz obaveznu izradu i odbranu master rada po završetku ispitnih obaveza na svim predmetima. Ostale predmete studenti sami biraju iz niza različitih ponuđenih kurseva iz međunarodnih odnosa i srodnih oblasti. Na taj način, studenti imaju priliku da predmete u potpunosti prilagode svojim specifičnim interesovanjima u domenu međunarodne politike.

Uspešnim završetkom ovog studijskog programa studenti stiču: produbljena teorijska znanja o savremenim procesima u međunarodnoj zajednici, a posebno u Evropi i regionu kom Srbija pripada; sposobnost analize i sinteze naučnih i stručnih saznanja u oblasti međunarodne politike i srodnim disciplinama; sposobnost razumevanja na koji način međunarodni problemi nastaju i koji su odgovori teorije i prakse na njih; sposobnost samostalnog izvršavanja zadataka i primene teorijskih znanja u praksi; kao i mnoge druge ishode od suštinskog značaja za osobu koja želi da se na akademskom ili profesionalnom nivou bavi međunarodnim odnosima.

Nastavno osoblje

            Nastavu na ovom studijskom programu izvode etablirani stručnjaci u oblasti međunarodnih odnosa, poznati domaćoj i inostranoj javnosti, koji se ističu po izuzetnom stepenu kako teorijskog, tako i praktičnog iskustva u obavljanju međunarodnih poslova. Rukovodilac modula je prof. dr Sanja Danković Stepanović. Nastavu izvode i sledeće eminentni stručnjaci: prof. dr Branko Vasiljević, prof. dr Dejan Jović, prof. dr Vesna Knežević Predić, prof. dr Radmila Nakarada, prof. dr Dragan R. Simić, prof. dr Slobodan Samardžić, prof. dr Jelica Stefanović Štambuk, prof. dr Siniša Tatalović, prof dr Maja Kovačević, prof. dr Tanja Miščević,  prof. dr Filip Ejdus, prof. dr Bojan Kovačević, prof. dr Nemanja Džuverović…

Iskustvo alumniste

            „Moje skromno mišljenje je da je ovo jedan od najprestižnijih master studijskih programa, što dokazuje i zainteresovanost velikog broja kandidata. Prednost ovog programa je što daje dosta prostora polaznicima da sami oblikuju svoj silabus, birajući od velikog broja izbornih predmeta koji su u opticaju: od savremenih teorija međunarodnih odnosa i bezbednosti, pa sve od predmeta koji zadiru u oblast evropske politike, međunarodne ekonomije i međunarodnog prava. Uz širok izbor predmeta, aktuelnu domaću i stranu literaturu, polaznik može da stekne sveobuhvatno znanje i interdisciplinarno razumevanje međunarodne politike. Sam program mi je pružio značajnu akademsku osnovu kada sam kasnije nastavio svoje studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE). Takođe sam znanje sa ovog programa mogao da primenim u svom kasnijem radu u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije i u privatnom sektoru kao politički konsultant. Stoga, smatram da posvećenom studentu ovaj program može da obezbedi znanje koje može da primeni u svojoj karijeri, bez obzira da li se opredeljuje za karijeru u akademskom, javnom ili privatnom sektoru.“

Vuk Vuksanović

Godina studija: 2010-2011.

Trenutna pozicija: Konsultant za politički i geopolitički rizik

Prijemni ispit 2019/20

Prijemni ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dela:

  • Pisani deo ispita čini test iz navedene obavezne literature za pripremu prijemnog ispita. Test će se sastojati od otvorenih i zatvorenih pitanja.

Vreme za izradu testa je 60 minuta.

Kandidati koji su na osnovnim akademskim studijama položili ispit iz predmeta Međunarodni odnosi mogu izabrati da im bude priznata ostvarena ocena, umesto polaganja pisanog dela prijemnog ispitana master akademskim studijama – modul Međunarodna politika.

  • Usmeni deo ispita podrazumeva razgovor sa komisijom, kako o obaveznoj literaturi, tako i o aktuelnostima međunarodne politike i drugim važnim pitanjima relevantnim za ovaj master program.

Termini polaganja ispita:

  • Pisani deo – 
  • Usmeni deo (inervju) – 

Rang lista kandidata se formira shodno opštim uslovima konkursa, a na osnovu rezultata na pisanom i usmenom delu ispita. Skala vrednovanja različitih kriterijuma na osnovu kojih se sastavlja rang lista je sledeća:

Kriterijum

Bodovi

Prosečna ocena sa osnovnih studija

Dužina studiranja

50

10

Rezultat na pisanom delu ispita

20

Rezultat na razgovoru s Komisijom

20

Ukupno

100

Obavezna literatura za test i usmeni ispit:

  • Čarls Kegli, Judžin Vitkof, Svetska politika: trend i transformacija, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija, Beograd, 2004, str. 41 – 70, 75-113, 119-164, 169-217, 222-282 i 810-835.

Diskove sa obaveznom literaturom možete preuzeti na prijavnici Fakulteta političkih nauka (kontakt osobe za literaturu: asistent mr Dragan Živojinović-dragan.zivojinovic@fpn.bg.ac.rs ili zivojinovic75@yahoo.com; asistent MA Stevan Nedeljković – stevan.nedeljkovic@gmail.com  i asistent MA Marko Dašić – markodasic.fpn@gmail.com).

[*] Broj bodova dobija se tako što se ukupna prosečna ocena sa osnovnih studija pomnoži sa 6.

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Diplomatsko i konzularno pravo 1 obavezan 2+1 6
Master seminar 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremene teorije bezbednosti 1 izborni 2+1 6
Međunarodne poslovne transakcije 1 izborni 2+1 6
Pravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji 1 izborni 2+1 6
Reforma sektora bezbednosti 1 izborni 2+1 6
Srbija i Evropska unija 1 izborni 2+1 6
Složeni državni sistemi upravljanja 1 izborni 2+1 6
Teorije i tipologije sukoba 1 izborni 2+1 6
Savremene međunarodne organizacije 1 izborni 2+1 6
Spoljnopolitička analiza 1 izborni 2+1 6
Srbija i susedi 1 izborni 2+1 6
Prava stranaca 1 izborni 2+1 6
Savremene teorije međunarodnih odnosa 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Multilateralna diplomatija 2 obavezan 2+1 6
Završni rad 2 obavezan 12
Izborni blok 2 (bira se 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Evropska unija kao globalni akter 2 izborni 2+1 6
Evroatlantska bezbednost 2 izborni 2+1 6
Međunarodna ekonomija – teorija i politika 2 izborni 2+1 6
Međunarodni regionalizam i interregionalizam 2 izborni 2+1 6
Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa 2 izborni 3 6
Institucionalno pravo Evropske unije 2 izborni 2+1 6
Sistem UN 2 izborni 2+1 6
Regionalna bezbednost 2 izborni 2+1 6
Upotreba sile u međunarodnom pravu 2 izbroni 2+1 6