Међународне студије Модул: Међународна политика

Опис студија

Међународна политика представља једногодишње мастер академске студије (60 ЕСПБ) са најдужом традицијом у области међународних студија Факултета политичких наука. Реч је о широко постављеном, мултидисциплинарном програму који пружа свеобухватно сагледавање међународних односа и политика, као предуслова за анализу њихових посебних сегмената. Изучавају се субјекти и различити аспекти савремених међународних односа, укључујући дипломатске, стратешке, политиколошке, правне, економске, историјске и безбедносне дисциплине. Студијски програм је акредитован 2022. године.

Обавезан сегмент наставног програма обухвата: два предмета, мастер семинар, стручну праксу и израду завршног рада. Пет предмета има изборни карактер, што полазницима омогућава да студије прилагоде својим специфичним интересовањима и професионалним опредељењима. Као основне наставне методе користе се: предавања, вежбе, семинарски рад, есеј, студија случаја, дебата, симулација и самостални истраживачки рад.

Зашто изабрати овај модул?

Студије кроз интердисциплинарни приступ пружају најшири спектар знања из домена међународне политике, уз истовремено омогућавање полазницима широког избора праваца за даље, специјализовано истраживање и усавршавање.

Студенти који су завршили основне академске студије из области међународних односа усавршавају се кроз надоградњу постојећих и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина. Колеге којe први пут на мастер нивоу уписују ФПН добијају могућност да посебна знања са основних академских студија прошире изучавањем различитих сегмената међународне политике.

Исход процеса учења јесте стицање теоријског знања, практичних вештина, компетенција, способности за критичко расуђивање, односно самостални наступ и решавање сложених проблема у домену локалног, регионалног, наднационалног и глобалног. Успешним завршетком овог модула студенти између осталог стичу: продубљена теоријска знања о савременим процесима у међународној заједници, а посебно у Европи и региону коме Република Србија припада; способност анализе и синтезе научних и стручних сазнања у области међународне политике и сродних дисциплина; разумевање модалитета настанка међународних проблема и одговора теорије и праксе на њих; способност за самостално и тимско обављање задатака везаних за примену стечених знања и вештина у изабраном професионалном окружењу – државним органима и административним службама, међународним организацијама, невладиним организацијама, компанијама, научно-истраживачким установама и другим службама, уз усвајање највиших стандарда професионалне етике.

Предмети

Студијски програм je акредитован 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Дипломатско и конзуларно право Обавезан 2+1+1+0 6
Мастер семинар Обавезан 0+0+4+0 3
Стручна пракса Обавезан 0+0+0+6 3
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 18 ЕСПБ)
Велике силе и међународни поредак Изборни 2+1+1+0 6
Савремене теорије међународних односа Изборни 2+1+1+0 6
Србија и суседи Изборни 2+1+1+0 6
Односи Србије и Европске уније Изборни 2+1+1+0 6
Сложени конституционални системи Изборни 2+1+1+0 6
Глобална економија: структура, процеси, актери Изборни 2+1+1+0 6
Савремене међународне организације Изборни 2+1+1+0 6
Права странаца Изборни 2+1+1+0 6
Међународне пословне трансакције Изборни 2+1+1+0 6
Политика конкуренције Изборни 2+1+1+0 6
Анализа глобалних ризика Изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Мултилатерална дипломатија Обавезан 2+1+1+0 6
Завршни рад Обавезан 0+0+8+1 12
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 2 (бира се 12 ЕСПБ)
Савремена спољнополитичка анализа Изборни 2+1+1+0 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа Изборни 2+1+1+0 6
Међународне кризе: спољнополитички, економски и правни аспекти Изборни 2+1+1+0 6
Европска унија као глобални актер Изборни 2+1+1+0 6
Савремени европски односи Изборни 2+1+1+0 6
Институције и процеси одлучивања у Европској унији Изборни 2+1+1+0 6
Систем Уједињених нација Изборни 2+1+1+0 6
Употреба силе у међународном праву Изборни 2+1+1+0 6
Спољна и безбедносна политика САД после Хладног рата Изборни 2+1+1+0 6
Трансатлантски односи Изборни 2+1+1+0 6

Наставници

Наставу изводе угледни стручњаци, наставници ФПН, уз ангажовање асистената на часовима вежби. Предавачи по позиву су колеге са других факултета и научних института, као и експерти из праксе.

Наставници су: проф. др Сања Данковић Степановић, проф. др Драган Ђукановић, проф. др Весна Кнежевић Предић, проф. др Маја Ковачевић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Слободан Самарџић, проф. др Драган Р. Симић,  проф. др Јелица Стефановић Штамбук, проф. др Синиша Таталовић, проф. др Милош Хрњаз, доц. др Марко Дашић, доц. др Милан Крстић, доц. др Александар Милошевић, доц. др Стеван Недељковић, доц. др Ивана Радић Милосављевић, доц. др Јања Симентић Поповић, доц. др Зоран Чупић.

Руководилац студија је проф. др Сања Данковић Степановић.

Контакти за додатне информације: асистент МА Страхиња Обреновић, strahinja.obrenovic@fpn.bg.ac.rs и истраживач-сарадник МА Немања Пурић, nemanja.puric@fpn.bg.ac.rs.

Упис

  • За упис на модул је предвиђено полагање пријемног испита, који се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део чини тест, са отвореним и затвореним питањима, из обавезне литературе за припрему пријемног испита. Време за израду теста је 60 минута. Кандидати који су на основним академским студијама положили испит из предмета Међународни односи могу изабрати да им буде призната остварена оцена, уместо полагања писменог дела пријемног испита.

Усмени део испита подразумева разговор са трочланом комисијом – о обавезној литератури, актуелностима међународне политике и другим релевантним питањима за одабрани модул.

  • Обавезна литература:

Чарлс Кегли, Јуџин Виткоф, Светска политика: тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија, Београд, 2004, стр.: 41 – 70, 75-113, 119-164, 169-217.

Дискови са обавезном литературом се могу преузети на пријавници Факултета политичких наука (контакт особе за литературу: асистент мр Драган Живојиновић – dragan.zivojinovic@fpn.bg.ac.rs или zivojinovic75@yahoo.com; доц. др Марко Дашић – markodasic.fpn@gmail.com и доц. др Стеван Недељковић – stevan.nedeljkovic@gmail.com).

  • Ранг листакандидата се формира сходно општим условима конкурса, а на основу резултата на писменом и усменом делу испита.

Скала вредновања различитих критеријума на основу којих се саставља ранг листа је следећа:

Критеријум Бодови
Просечна оцена са основних студија

Дужина студирања

50

10

Резултат на писменом делу испита 20
Резултат на усменом делу испита 20
Укупно 100
  • Термини пријемног испита за академску 2022/23. годину:

Писмени део – 4. 10. 2022.

Усмени део – 5. 10. 2022.

  • Студенти старијих генерација

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: