Vesti

, ,

KONKURS-Upis na master akademske studije u školskoj 2019/20. godini

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

 

 

red.

br.

tačan naziv akreditovanog studijskog programa

 

predlog broj studenata ukupno studenata na studijskom programu školarina
budžetski samo-finansirajući za državljane

RS

za strane državljane
1. Master akademske studije politikologije – demokratija i demokratizacija  

3

 

22

 

25

124.000,00.-dinara 2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
2. Master akademske studije politikologije –

javna uprava, lokalna samouprava i javne politike

3 22 25 124.000,00.-dinara 2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
3. Master akademske studije politikologije –

međunarodne studije

(moduli: Međunarodna politika, Evropske studije, Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava, Međunarodna bezbednost i Studije SAD)

19 106 125 124.000,00.-dinara 2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
4. Master akademske studije socijalne politike 3 22 25 124.000,00.-dinara 2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
5. Master akademske studije socijalnog rada 4 36 40 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
6. Master akademske studije politikologije –politička analitika i društvene promene 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
7. Master akademske studije komunikologije 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
8. Master akademske studije kulturologije 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
9. Master akademske studije politikologije – studije roda 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
10. Master akademske studije novinarstva 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
11. Master akademske studije politikologije – ekološka politika 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
12. Master akademske studije politikologije –političko nasilje i država 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
13. Master akademske studije politikologije – izbori i izborne kampanje 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
14. Master akademske studije politikologije –politikološke studije religije 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
15. Master akademske studije politikologije –politički sistem i privredni razvoj 3 22 25 124.000,00.-dinara

 

2.200,00.-eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Svi navedeni studijski programi traju godinu dana (dva semestra) i sadrže obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB  i  izvode se na srpskom jeziku.

Fakultet političkih nauka zadržava pravo da u školskoj 2019/20. godini ne pokrene izvođenje nastave na studijskom programu, ukoliko se na konkurs za upis u prvu godinu studija ne prijavi dovoljan broj kandidata.

USLOVI ZA UPIS

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge  fakultete iz grupacije društveno – humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši 300 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugih fakulteta utvrđenih studijskim programom za koji se prijavljuju.

U prvu godinu studijskog programa Master akademskih studija kulturologije može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge  fakultete iz grupacije društveno – humanističkih nauka i obrazovno-umetničkog polja: Umetnost, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka ili umetničkih disciplina  po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

U prvu godinu studijskog programa Master akademske studije politikologije- demokratija i demokratizacija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugim  fakultetima iz grupacije društveno – humanističkih nauka, kao i lica koja nisu završili fakultete iz grupacije društveno – humanističkih nauka, ukoliko su pisali radove iz oblasti ovih master studija ili imaju iskustvo u relevantnim institucijama, političkim partijama ili relevantnim organizacijama. Master akademske studije politikologije – demokratija i demokratizacija mogu upisati i lica koja su završila osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, kao i lica koja nisu završila fakultet iz grupacije društvenih nauka ukoliko su pisali radove iz oblasti ovih master studija ili imaju iskustvo u relevantnim institucijama, političkim partijama ili relevantnim organizacijama.

Na master akademske studije socijalnog rada mogu se prijaviti samo kandidati koji su završili osnovne akademske studije socijalnog rada u trajanju od 4 godine, i stekli 240 ESPB, studenti koji su osnovne studije socijalnog rada završili po propisima pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, odnosno kandidati koji imaju priznatu diplomu socijalnog rada. Prvu godinu master akademskih studija socijalnog rada može upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno osnovne i master akademske studije ostvarivši 300 ESPB, od kojih najmanje 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama socijalnog rada.

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog na osnovnim akademskim studijama, dužine trajanja studija na prethodnom nivou studija i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit – provera znanja, sklonosti i sposobnosti se održava u pismenoj i / ili usmenoj formi (test, esej, intervju sa komisijom).

Kandidat za upis na studijski program može ostvariti najviše 100 bodova, i to po osnovu uspeha ostvarenog na osnovnim akademskim studijama i po osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu.

Opšta prosečna ocena na osnovnim akademskim studijama vrednuje se do 50 bodova.

Dužina trajanja studija vrednuje se do 10 poena, a najmanje 0.

Rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 40 bodova.

Opšta prosečna ocena sa OAS je prosečna ocena sa osnovnih akademskih studija ( u koju ulazi i ocena završnog rada ukoliko je postojao) i koja se množi sa 5.

Za lice koje je završilo master akademske studije opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = 

Dužina trajanja studija računa se po formuli

DTS= 10 – (dgs x 4), pri čemu je dgs=dodatna godina studiranja na osnovnim akademskim studijama.

Za lice koje je završilo osnovne akademske ili integrisane studije vrednuje se prosečna ocena i dužina studiranja na tim studijama.

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA ŽALBI

Fakultet objavljuje listu prijavljenih kandidata, sa podacima o bodovima na osnovu prethodnog nivoa obrazovanja, na oglasnoj tabli i internet strani, na koje kandidati mogu uložiti žalbe u slučaju tehničkih grešaka u roku koji odredi Fakultet. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na prethodnim nivoima obrazovanja smatraju se konačnim.

Nakon prijemnog ispita, Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu za svaki pojedinačni studijski program, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta u roku koji je utvrđen konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, na čiji predlog dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja o žalbi Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima za svaki studijskih program.

Objavljivanje konačne rang liste za studijske programe je  osnov za upis kandidata.  Konačne rang liste se dostavljaju Univerzitetu.

Po objavljivanju konačne rang liste kandidata za svaki studijski program obavlja se upis kandidata.

UPIS STUDENATA

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata. 

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Strani državljanin može ostvariti jedino status studenta koji se sam finansira i mora plaćati školarinu, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave, ili potvrdu da je postupak počet.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese   dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

UPIS DRŽAVLJANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanin Republike Srbije koji je prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

UPIS LICA SA INVALIDITETOM

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

Ukoliko žele da se prijave na  više studijskih programa, kandidati prilažu kompletnu dokumentaciju za svaki studijski program za koji se prijavljuju (prijava na konkurs se plaća posebno za svaki program).

Kandidati prilokom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list prilažu fotokopije sledećih dokumenata:

 1. Fotokopiju diplome i dodatka diplome, odnosno uverenja o završenom studijskom programu prvog stepena i uverenja o položenim ispitima;
 2. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu);
 3. Popunjenu prijavu na konkurs (Obrazac prijave) preuzima se sa sajta;
 4. Dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs
  Cena prijave na konkurs: 6.000,00 dinara
  Žiro račun: 840-1838666-35, Model: 97, Poziv na broj: 82 070
 5. Fotokopiju /očitanu ličnu kartu;
 6. Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima;
 7. Kadidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2018/19. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Diploma i dodatak diplomi podneti prilikom prijave na konkurs smatraće se ispravnim visokoškolskim ispravama ako su izdate od strane akreditovane visokoškolske ustanove za akreditovani studijski program.

Kandidat kome nije izdata diploma, prilikom upisa podnosi uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima, s tim da, najkasnije u roku od godinu dana dostavi fakultetu diplomu i dodatak diplomi o završenom prethodnom stepenu visokog obrazovanja.

Fakultet je dužan da proveri podatke visokoškolske isprave i ukoliko se utvrdi da isprava nije izdata u skladu sa važećim propisima, kandidat nema pravo na upis

Na zahtev stručnog saradnika za studije drugog stepena, kandidat će dostaviti i odluku/uverenje o akreditaciji fakulteta i studijskog programa na kom je završio osnovne studije.

Ukoliko se naknadno utvrdi da isprava o završenom prvom stepenu studija ima nedostatke, spovodi se postupak poništavanja upisa, u skladu sa Zakonom.

Sve detaljnije informacije u vezi podnošenja prijava, informacija o studijskim programima i potrebnom literaturom za prijemni, rasporeda prijemnih ispita/razgovora, biće blagovremeno objavljene na sajtu fakulteta, stranica za master akademske studije  http://www.fpn.bg.ac.rs/master.

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • obavezno overene fotokopije diplome i dodatka diplome, ili uverenja o završenom studijskom programu prvog stepena i overena fotokopija uverenja o položenim ispitima
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)
 • popunjen i potpisan obrazac ŠV-20
 • popunjene prve dve stranice indeksa (fakultet obezbeđuje indekse),
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente (prilikom upisa uplaćena  prva rata školarine u iznosu od 31.000,00  dinara)
 • dokaz o uplati upisnih troškova u iznosu 5.000,00 dinara i nadoknada za Centar za razvoj karijere Univeziteta u Beogradu 100,00 dinara)

Za kandidate koji su prethodni nivo obrazovanja stekli u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja strane visokoškolske izdate od strane Univerziteta u Beogradu. Ukoliko zahtev za priznavanje bude odbijen, ili ako priznavanje visokoškolske isprave ne daje pravo na upis studijskog programa na koji se lice prijavilo smatraće se da lice nije upisano.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu na osnovu konačne rang liste.

Sve eventualne ispravke, izmene i dopune Konkursa biće objavljene na internet stranici Fakulteta političkih nauka.

KALENDAR PRIJAVE I UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 • Prijava na konkurs će se obaviti u periodu od 16.09 – 27.09.2019. godine

(svakog radnog dana od 12:00 – 15:00 časova u kancelariji br. 21 – prvi sprat, pored slušaonice br.3)

 • Liste prijavljenih kandidata sa podacima o prosečnoj oceni sa prethodnog nivoa studiranja biće objavljene 01.10.2019. godine
 • Prijemni ispit će se obaviti u periodu od 02.10. – 03.10.2019. godine
 • Prelimininarne rang liste biće objavljene 04.10.2019. godine
 • Konačne rang liste biće objavljene 08.10.2019. godine
 • Upis će se obaviti u periodu od 09.10. – 10.10.2019. godine
 • Početak predavanja: od 14.10.2019. godine

Preuzmite dokumentaciju potrebnu za prijavu: