Студије рода

 

Мастер академске студије политикологије– Студије рода на Факултету политичких наука (ФПН) је интердисциплинарни програм хуманистичких дисциплина и друштвених наука који се бави како изучавањем историје феминизма и феминистичког покрета, тако и савременим теоријима и политичким праксама када је реч о питањима идентитета и разлика. Програм је усредсређен на проблеме дискриминације пре свега на основу рода и пола, али и класе, ‘расе’, сексуалности, етницитета и др. као и на питање отпора системима дискриминације и искључивања.

Програм Мастер академских студија политикологије – Студије рода обухвата три обавезна предмета:

Историја феминистичких политичких идеја,
Методологија и епистемологија истраживања рода,
Савремене теорије родних идентитета,

као и три изборна предмета:

Политике родне равноправности,
Политичка филозофија и питања рода,
Род, тело, и сексуалност.

Студенткиње и студенти Мастер академских студија политикологије – Студије рода имају прилику и да слушају неке предмете са других мастер академских програма на Факултету политичких наука, као што су Мастер академске студије културологије, Мастер академске студије политикологије – Међународне студије (модул Међународна безбедност, курс Род и међународна безбедност), и Мастер академске студије комуникологије.

Мастер академске студије политикологије – Студије рода намењен је пре свега, иако не искључиво, студенткињама и студентима који су завршили факултете друштвених и хуманистичких наука. Интердисциплинарно поље истраживања студија рода подразумева пресецање и укрштање питања, проблема и методологија различитих дисциплина: од филозофије, антропологије, теорије књижевности, преко психологије, социологије, педагогије, до политикологије, социјалне политике и социјалног рада и теорије права. Такође, ово поље истраживања подразумева и дубоку анализу јавних политика. У том смислу, студенткиње и студенти Мастер академских студија политикологије – Студије рода, стичу важна знања и из феминистичке теорије, али и увиде у јавне политике, начине на које се оне развијају и мењају. Програм предвиђа поред интерактивних предавања, вежби и семинара, и практичну наставу, односно упознавање са радом организација цивилног друштва и државних институција.

У оквиру програма Мастер академских студија политикологије – Студије рода, студенти имају прилику да стекну знања

  • о историји феминизма и феминистичких покрета у Србији и у свету;
  • о друштвеном и економском положају жена данас кроз анализу параметара као што су образовање, економска (не)зависност, позиције моћи и одлучивања, кућни неплаћени рад, насиље у интимном партнерском односу, насиље према деци;
  • о важним међународним, регионалним и националним конвенцијама, законима, стратегијама које гарантују родну равноправност;
  • о савременим теоријама родних идентитета и разлике (политике идентитета, политике разлике, qуеер теорије, интерсекционалности, теорије афеката);
  • о феминистичкој методологији и епистемологији (какав је однос феминистичке методологије наука према мејнстрим методологијама? Шта значи ‘производња знања’? Ко одређује шта је знање и наука? Како доприносе феминистичке теорије сазнања новим идејама о науци, знању, истини, објективности?);
  • о феминистичким приступима проблемима политичке филозофије и политичке теорије (питања једнакости и/или слободе, еманципације, аутономије, људских права, заједнице, политичке партиципације, шта значи ‘политика’ и идеја политичког, каква је веза између неолиберализма, феминизма и рода?);
  • о савременим теоријама о телу и сексуалности преко разматрања питања како се мисли о телу? Какав је однос “расе” и тела/телесности? Шта је отеловљено искуство? Шта су појмови биомоћи, биополитике, и биосоцијалности? Какве су савремене политике репродукције и сродства, и које проблеме покрећу нове репродуктивне технологије? Какав је однос између тела, рода и трансродности.

На крају студија, студент/студенткиња је у обавези да пријави, напише и одбрани мастер рад, који може бити теоријски текст или текст који је резултат спроведеног истраживања.

Програм Мастер академских студија политикологије – Студије рода развија теоријска знања из области друштвених и хуманистичких наука, и омогућава озбиљну основу за даље академско усавршавање на докторским студијама како на Факултету политичких наука, тако и на другим друштвено-хуманистичким програмима и факултетима, на студијама теорије уметности, у земљи и у иностранству. Знања која се стичу на програму Мастер академских студија политикологије – Студије рода су вишеструко корисна и за новинаре и новинарке, социјалне раднике и раднице, активисте и активистикиње у организацијама цивилног друштва, запослене у локалној управи, општинама, и министарствима.

На програму предају:

са Факултета политичких наука
проф. др Даша Духачек, водитељка програма
доц. др Катарина Лончаревић

проф. др Сњежана Миливојевић
проф. др Љубинка Трговчевић
проф. др Тамара Џамоња

гостујући/е професори/ке:

проф. емерита Свенка Савић, Универзитет у Новом Саду
проф. др Јелисавета Благојевић, Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум
проф. др Слободан Перовић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду, професорка у пензији
доц. др Зорица Ивановић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
доц. др Ана Коларић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет
др Адриана Захаријевић, Институт за филозофију и друштвену теорију

сараднице
др Тања Игњатовић, Аутономни женски центар
МА Емилиа Епштајн, Музеј афричке уметности
и др.

Подршку програму пружа и библиотека Центра за женске студије.

За даље информације, e-mail контакт:

studijeroda@fpn.bg.ac.rs, dasaduh@sezampro.rs

Термин пријемног разговора за 2018/19 годину је ___. октобар 2018. године у ___ часова у Центру за студије рода

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја феминистичких политичких идеја 1 обавезан 2+2 6
Методологија и епистемологија истраживања рода 1 обавезан 2+2 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политике родне равноправности 1 изборни 2+2 6
Род, тело и сексуалност 1 изборни 2+2 6
Студије културе 1 изборни 3 6
Род и међународна безбедност 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Савремене теорије родних идентитета 2 обавезан 2+2 6
Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка филозофија и питања рода 2 изборни 2+2 6
Историја европске културе 2 изборни 3 6
Анализа медија 2 изборни 2+1 6
Култура социјализма и постсоцијализма 2 изборни 3 6