Вести

, , ,

Упис на мастер академске студије у школској 2017/18. години

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕУ ШКОЛСКОЈ 2017/18 . ГОДИНИ

ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму школарина
буџетски самофинансирајући за држављане

РС

за стране држављане
1.

 

 

 

 

 

Мастер академске студије политикологије- демократија и демократизација

 

 

3

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

25

 

 

 

124.000,00.-динара

 

 

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
2. Мастер академске студије политикологије-јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
3. Мастер академске студије политикологије-међународне студије

(модули:

Међународна политика;

Европске студије;

Међународно хуманитарно право и право људских права;

Међународна безбедност;

Студије САД)

19 106 125 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
4.

 

 

 

 

Мастер академске студије социјалне политике  

3

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

124.000,00.-динара

 

 

 

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

5. Мастер академске студије социјалног рада 4 36 40 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
6. Мастер академске студије политикологије-политичка аналитика и друштвене промене 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
7. Мастер академске студије комуникологије 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
8. Мастер академске студије културологије 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
9. Мастер академске студије политикологије- студије рода 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
10. Мастер академске студије новинарства 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
11. Мастер академске студије политикологије- еколошка политика 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
12. Мастер академске студије политикологије-политичко насиље и држава 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
13. Мастер академске студије политикологије- избори и изборне кампање 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
14. Мастер академске студије политикологије-политиколошке студије религије 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
15. Мастер академске студије политикологије-политички систем и привредни развој 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Сви наведени студијски програми трају годину дана (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ  и  изводе се на српском језику.

Факултет политичких наука је расписао конкурс и за два програма која се изводе на енглеском језику:

Детаљније о конкурсима погледајте на сајту Факултета http://www.fpn.bg.ac.rs

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину студијских програма мастер академских студија могу се уписати лица која су завршила основне академске студије на Факултету политичких наука или другом факултету из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину студијског програма Социјални рад, мастер академских студија, могу се уписати само лица која су завршила основне академске студије социјалне политике и социјалног рада у трајању од 4 године, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лица која су основне студије социјалне политике и социјалног рада у четвoрогодишњем трајању завршила по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утрврђује се на основу опште просечне оцене, времена студирања на претходно завршеним студијама, резутата постигнутог на пријемном испиту (тест, есеј или интервју) у зависности од студијског програма.

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници факултета.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијских програм.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Коначне ранг листе се достављају Универзитету.

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе   доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

– да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Републике Србије који је претходно образовање или део образовања завршио у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се изврши признавање високошколске исправе стечене у иностранству или уверења о делу студијског програма савладаном у иностранству, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а до 1% на буџетску квоту.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уколико желе да се пријаве на  више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

 

 1. Фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним студијама и фотокопија уверења о положеним испитима, или нострификована диплома основних студија Оригинална документа доставити на увид. Фотокопије докумената за пријаву не морају бити оверене.
 1. Пријава на конкурс (
  ) преузима се са сајта
 1. Доказ о уплати таксе за пријаву на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 5.000 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070

 1. Фотокопију /очитану личну карту
 1. Пописану
  у складу са Законом о заштити података о личности, а за потребе информационог система

На захтев стучног сарадника за студије другог степена, кандидат ће доставити и одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио основне студије.

Пријава на конкурс ће се обавити у периоду од 18.09 – 30.09. 2017.године

(Сваког радног дана од 13:00 – 15:00 часова)

Пријемни писмени и / или усмени испит ће се обавити у периоду од 02.10 – 04.10.2017. године.

Прелимининарне ранг листе биће објављене 06.10.2017.

Коначне ранг листе биће објављене  09.10.2017.

Упис ће се обавити у периоду од 11.10 – 13.10.2017. године.

Почетак предавања: од 16.10.2017.

Све детаљније информације у вези подношења пријава, информација о студијским програмима и потребном литературом за пријемни, распореда пријемних испита/разговора, биће објављене на сајту факултета, страница за мастер академске студије  http://www.fpn.bg.ac.rs/master

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 

 • обавезно оверене фотокопије дипломе или уверења или нострификована диплома основних студија и оверена фотокопија уверења о положеним испитима.
 • попуњена два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс прве две странице (факултет обезбеђује индексе),
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (приликом уписа уплаћена   прва рата школарине у износу од 31.000,00  динара)
 • доказ о уплати уписних трошкова у износу 5.000,00 динара и надокнада за Центар за развој каријере Унивезитета у Београду 100,00 динара)

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске исправе. Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на основу коначне ранг листе.

Факултет задржава право да у школској 2017/18. години не покрене извођење наставе на студијском програму, уколико се на конкурс за упис у прву годину студија не пријави довољан број кандидата.

Све евентуалне исправке, измене и допуне Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета политичких наука.