Вести

, , , ,

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕУ ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму школарина
буџетски

самофина-нсирајући

за држављане

РС

за стране држављане
1.

 

 

 

 

 

Мастер академске студије политикологије- демократија и демократизација

 

 

3

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

25

 

 

 

124.000,00.-динара

 

 

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
2. Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
3. Мастер академске студије политикологије-

међународне студије

модули:

19 106 125 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
4.

 

 

 

 

Мастер академске студије

социјалне политике

 

3

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

124.000,00.-динара

 

 

 

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

5. Мастер академске студије

социјалног рада

4 36 40 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
6. Мастер академске студије политикологије-политичка аналитика и друштвене промене 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
7. Мастер академске студије комуникологије 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
8. Мастер академске студије културологије 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
9. Мастер академске студије политикологије – студије рода 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
10. Мастер академске студије новинарства 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
11. Мастер академске студије политикологије- еколошка политика 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
12. Мастер академске студије политикологије-политичко насиље и држава 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
13. Мастер академске студије политикологије- избори и изборне кампање 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
14. Мастер академске студије политикологије-
политиколошке студије религије
3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
15. Мастер академске студије политикологије-политички систем и привредни развој 3 22 25 124.000,00.-динара

 

2.200,00.-еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

 

Сви наведени студијски програми трају годину дана (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ  и  изводе се на српском језику.

Факултет политичких наука је расписао конкурс и за два програма која се изводе на енглеском језику:

 • Regional master’s program in peace studies
 • Interdisciplinary joint master’s programme in southeastem european studies-University Graz and University of Belgrade

Детаљније о конкурсима погледајте на сајту Факултета http://www.fpn.bg.ac.rs

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ.

На мастер академске студије социјалног рада могу се пријавити само кандидати који су завршили основне академске студије социјалне политике и социјалног рада у трајању од 4 године, и стекли 240 ЕСПБ, студенти који су основне студије социјалне политике и социјалног рада завршили по прописима пре ступања на снагу  завршили по прописима пре ступања на снагу Закона о високом образовању у четвoрогодишњем трајању, односно кандидати који имају признату диплому социјалне политке и социјалног рада.

У прву годину студијског програма Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете друштвено – хуманистичких наука и остварило најмање 180 ЕСПБ и са добрим знањем енглеског језика.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утрврђује се на основу успеха оствареног на основним академским студијама и резултатима постигмутимна пријемном испиту.

Пријемни испит – провера знања, склоности и способности се одржава у писменој и / или усменој форми (тест, есеј, интервју са комисијом)

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова, и то по основу успеха оствареног на основним академским студијама и  по основу резултата оствареног на пријемном испиту.

Успех остварен на основним академским студијама вреднује се до 60 бодова.

Резултат пријемног испита вреднује се до 40 бодова.

Под успехом оствареном на основним академским студијама подразумева се збир бодова који су производ опште просечне оцене на претходним студијама помножене коефицијентом (6).

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављује листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на основу претходног нивоа образовања, на огласној табли и интернет страни, на које кандидати могу уложити жалбе у случају техничких грешака у року који одреди Факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници Факултета.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијских програм.

Објављивање коначне ранг листе за студијске програме је  основ за упис кандидата.    Коначне ранг листе се достављају Универзитету.

 

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе, или потврду да је поступак почет.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе   доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

– да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

 

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Републике Србије који је претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања започети најкасније до 30. септембра 2018. године. Страна документа предата после 30. септембра омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

 

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

У складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија  у школској 2018/19. години („Службени гласник РС“, број 37/18), лица  са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне.

Упис по Програму афирмативних мера спроводи се на исти организациони начин како је то предвиђено и за упис на студијске програме првог степена високог образовања.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 Уколико желе да се пријаве на  више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

 

Кандидати за пријаву на конкурс прилажу:

 1.  Фотокопију дипломе и додатка дипломе, односно уверења о положеним испитима. Оригинална документа доставити на увид. Фотокопије докумената за пријаву не морају бити оверене;На захтев стручног сарадника за студије другог степена, кандидат ће доставити и одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио основне студије
 2. Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 3. Попуњену пријаву на конкурс преузима се са сајта;
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурсЦена пријаве на конкурс: 5.000 динараЖиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070
 5. Фотокопију /очитану личну карту;
 6. Кандидат даје изјаву којом овашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду нети у електронску базу података, те да се типодаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
 7. Кадидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2017/18. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Све детаљније информације у вези подношења пријава, информација о студијским програмима и потребном литературом за пријемни, распореда пријемних испита/разговора, биће благовремено објављене на сајту факултета, страница за мастер академске студије  http://www.fpn.bg.ac.rs/master

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 Кандидати који стекну право на упис подносе:

 

 • обавезно оверене фотокопије дипломе или уверења или нострификована диплома основних студија и оверена фотокопија уверења о положеним испитима
 • извод из матичне књиге рођених
 • попуњена два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс прве две странице (факултет обезбеђује индексе),
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (приликом уписа уплаћена   прва рата школарине у износу од 31.000,00  динара)
 • доказ о уплати уписних трошкова у износу 5000,00 динара и надокнада за Центар за развој каријере Унивезитета у Београду 100,00 динара)

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске исправе. Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на основу коначне ранг листе.

Факултет задржава право да у школској 2018/19. години не покрене извођење наставе на студијском програму, уколико се на конкурс за упис у прву годину студија не пријави довољан број кандидата.

Све евентуалне исправке, измене и допуне Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета политичких наука.

 

          КАЛЕНДАР ПРИЈАВЕ И УПИСA НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 Пријава на конкурс ће се обавити у периоду од 17.09 – 28.09.2018.године

(Сваког радног дана од 12:00 – 15:00 часова у канцеларији за мастер студије (први спрат канц. бр. 21, поред слушаонице бр.3)

 • Листе пријављених кандидата са подацима о просечној оцени са претходног нивоа студирања биће објављене 01.10.2018. године
 • Пријемни писмени и / или усмени испит ће се обавити у периоду од 02.10. до 03.10.2018. године
 • Прелимининарне ранг листе биће објављене 05.10.2018. године
 • Коначне ранг листе биће објављене 09.10.2018. године
 • Упис ће се обавити у периоду од 10.10. до 11.10.2018. године
 • Почетак предавања: од 15.10.2018. године

 

Преузмите документа за пријаву: