Вести

, ,

Упис на мастер академске студије 2024/2025. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Сви наведени студијски програми трају годину дана (два семестра) и садрже обавезне и изборне предмете, стручну праксу и приступни рад/предмет завршног рада и завршни рад у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ и изводе се на српском језику.

ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма предлог број студената укупно студената на студијском програму
буџетски самофинансирајући
1.

 

 

 

 

 

мастер академске студије – Студије политике (модули: Демократија и демократизација, Компаративне регионалне студије, Политичке институције, јавна администација и јавни сектор, Избори и изборне кампање)  

12

 

88

 

100

2. мастер академске студије –

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

4 21 25
3. мастер академске студије –

Међународне студије

(модули: Међународна политика, Студије САД, Студије Европе, Међународно хуманитарно право и право људских права, Глобалне и стратешке студије и Студије савременог Балкана)

22 128 150
4.

 

 

 

 

мастер академске студије –

Социјална политика (модули: Креирање и анализа социјалне политике и Социјална заштита)

6 44 50
5. мастер академске студије –

Социјални рад

4 36 40
6. мастер академске студије – Политичка аналитика – партије, избори, демократија 3 22 25
7. мастер академске студије – Комуникологија 4 21 25
8. мастер академске студије – Културологија 4 21 25
9. мастер академске студије – Студије рода 3 22 25
10. мастер академске студије – Новинарство 4 21 25
11. мастер академске студије – Еколошка политика 4 21 25
12. мастер академске студије – Политичко насиље и држава 3 22 25
13. мастер академске студије – Политиколошке студије религије 3 22 25
14. мастер академске студије – Политички систем и привредни развој 3 22 25

Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 50/2024) Факултету је одобрен упис 84 студента финансирана на буџету на прву годину мастер академских студија.

Наведеном Одлуком Владе, утврђена су буџетска места за припаднике ромске националности (1 место) и студенте са инвалидитетом (1 место). Број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима право уписа остваре студенти ромске националности и студенти са инвалидитетом. Детаљне информације наведене наведене су у Стручном упутству („Службени гласник РС“, број 51/2024)

Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 124.000,00 динара.  Школарина се може платити у целости или у 4 (четири) једнаке месечне рате и то:

 • прва рата у износу од 31.000,00 динара приликом уписа;
 • друга рата до 20. 12. 2024. године;
 • трећа рата до 20. 3. 2025. године;
 • четврта рата до 20. 5. 2025. године.

Школарина за студенте, стране држављане, износи 2.200,00 еура у динарској противвредности на дан уплате и може се платити у четири једнаке месечне рате.

Висина школарине је утврђена у висини која покрива накнаду за стицање 60ЕСПБ у једној школској години.

Факултет политичких наука  расписао је конкурс за упис у 2024/2025. годину за 5 буџетских и 45 самофинансирајућих студената на мастер програм Мир, безбедност и развој – MA in Peace, Security and Development који се изводи на енглеском језику. Све информације у вези програма су објављене на вебсајту Факултета: https://www.fpn.bg.ac.rs/81114.

Факултет политичких наука задржава право да у школској 2024/2025. години не покрене извођење наставе на неком студијском програму, уколико се на конкурс за упис у прву годину студија не пријави довољан број кандидата. Факултет ће по дошењу ове одлуке обавестити Сенат Универзитета у Београду.

Информације о студијским програмима, наставним плановима, силабусима предмета и потребном литературом за пријемни испит објављене су на вебсајту Факултета: https://www.fpn.bg.ac.rs/master.

Све детаљније информације у вези пријаве на конкурс, распореда пријемних испита/разговора по студијским програмима и уписа биће објављене на сајту Факултета.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању  по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ.

Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), имају право да конкуришу за упис на мастер академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и општим актом Факултета, и то лица која имају стечено висoко образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да конкуришу за упис мастер академских студија у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину студијских програма мастер академских студија на програме:

 • Међународне студије (модули: Међународна политика, Студије САД, Студије Европе, Међународно хуманитарно право и право људских права, Глобалне и стратешке студије и Студије савременог Балкана) може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Политички систем и привредни развој може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Политичко насиље и држава може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Културологија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука и образовно-уметничког поља: Уметност, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука или уметничких дисциплина по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Студије политике (модули: Демократија и демократизација, Компаративне регионалне студије, Политичке институције, јавна администација и јавни сектор и Избори и изборне кампање) може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ на Факултету политичких наука и другим факултетима из групације друштвено-хуманистичких наука, као и лица која нису завршили факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, уколико су писали радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким партијама или релевантним организацијама. Мастер академске студије – Студије политике  могу уписати и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука  по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању, као и лица која нису завршила факултет из групације друштвених наука уколико су писали радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким партијама или релевантним организацијама.
 • Социјална политика (модули: Креирање и анализа социјалне политике и Социјална заштита) може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Комуникологија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Новинарство може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Политиколошке студије религије може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Еколошка политика може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, биолошки факултет, пољопривредни факултет и природно-математички факултет као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука, биолошком факултету, пољопривредном факултету и природно-математичком факултету по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Политичка аналитика – партије, избори, демократија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, завршен факултет техничких наука, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука и факултет техничких наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • Социјални рад могу се пријавити само кандидати који су завршили основне академске студије социјалног рада у трајању од 4 године, и стекли 240 ЕСПБ, студенти који су основне студије социјалног рада завршили по прописима пре ступања на снагу Закона о високом образовању у четвoрогодишњем трајању, односно кандидати који имају признату диплому социјалног рада. Прву годину мастер академских студија социјалног рада може  уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно основне и мастер академске студије остваривши 300 ЕСПБ, од којих најмање 240 ЕСПБ на основним академским студијама социјалног рада.
 • Студије рода  може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ на Факултету политичких наука и другим факултетима из групације друштвено-хуманистичких наука и образовно-уметничког поља: Уметност, као и лица која нису завршила факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, уколико су писала радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама и организацијама. Мастер академске студијњ– Студије рода  може уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ из групације природно-математичких наука уколико су писала радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама и организацијама. Мастер академске студије – Студије рода могу уписати и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвено-хуманистичких наука и уметничких дисциплина по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању, као и она лица која нису завршила факултет из групације друштвено-хуманистичких наука уколико су писала радове из области ових мастер студија, или имају искуство у релевантним институцијама и организацијама.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утрврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту, уколико се такав испит организује и других посебних услова објављених у конкурсу за сваки појединачни програм, а на начин утврђен општим актом.

Пријемни испит – провера знања, склоности и способности се одржава у писменој и/или усменој форми (тест, есеј, интервју са комисијом).

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова, и то по основу успеха оствареног на основним академским студијама и  по основу резултата оствареног на пријемном испиту.

Општа просечна оцена на основним академским студијама вреднује се до 50 бодова.

Дужина студирања вреднује се до 10 поена, а најмање 0.

Резултат пријемног испита вреднује се до 40 бодова.

Општа просечна оцена са ОАС је просечна оцена са основних академских студија (у коју улази и оцена завршног рада уколико је постојао) и која се множи са 5.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) =

ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбодОСбод + МСбод

______________________________

ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбодОСбод + МСбод

Дужина студирања, за упис мастер студија у једногодишњем трајању, рачуна се по формули:

ДТС= 10-(дгс x 4), при чему је дгс=додатна година студирања на основним академским студијама.

Дужина студирања  за упис мастер студија у двогодишњем трајању, уколико су претходно завршене ОАС у трогодишњем трајању, рачуна се по формули:

ДТС= 10-(дгс x 3), при чему је дгс=додатна година студирања на основним академским студијама.

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена и дужина студирања на тим студијама.

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављује листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на основу успеха из претходног образовања, на огласној табли и интернет страници, на које кандидати могу уложити жалбе у случају техничких грешака у року који одреди Факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијских програм и доставља је Универзитету.

Универзитет објављује коначне ранг листе за сваки студијски програм на интернет страници Универзитета.

По објављивању коначне ранг листе кандидата за сваки студијски програм на сајту Универзитета обавља се упис кандидата.

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се  упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе, или потврду да је поступак започет уколико је високошколска исправа о претходном образовању стечена у иностранству. https://www.bg.ac.rs/priznavanje-stranih-visokoskolskih-isprava/.

Особе које поседују страну високошколску исправу,  морају поступак признавања започети најкасније 15 дана пре истека рока који је Факултет одредио за пријаву на конкурс.

Страна документа предата после ових рокова, омогућавају упис тек следеће школске године.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

– да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања започети најкасније 15 дана пре истека рока који је Факултет одредио за пријаву на конкурс. Страна документа предата после ових рокова, омогућавају упис тек следеће школске године.

Кандидат може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет.

Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који се кандидат пријавио, сматраће се да кандидат није уписан. Овом кандидату вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 065 3031 261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Дома културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.

Напомена: Упис лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, на мастер академске студије могу да се уписују применом Програма афирмативних мера, на основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/25. години и уколико се кандидати за такав програм изјасне.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок

 • Пријава на конкурс ће се обавити у периоду од 17. 9 – 27. 9. 2024. године (сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова – канцеларија бр. 21 на првом спрату);
 • Листе пријављених кандидата са подацима о бодовима на основу успеха из претходног образовања биће објављене 01. 10. 2024. године у 16:00 часова на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака најкасније до 2. 10. 2024. године у 10:00 часова;
 • Пријемни испит ће бити организовани 2. 10. и 3. 10. 2024. године. Распоред са појединачним терминима по студијским програмима/модулима ће бити објављен накнадно;
 • Прелимининарне ранг листе биће објављене 4. 10. 2024. године у 16:00 часова на које кандидати могу уложити жалбу најкасније у року од 36 сати од објављивања;
 • Коначне ранг листе биће објављене  8. 10. 2024. године у 16:00 часова;
 • Упис ће се обавити 9.10. и 10. 10. 2024. према распореду по студијским програмима који ће бити објављен накнадно;
 • Представљање изборних предмета организоваће се од 14. 10. 2024. године;
 • Почетак предавања од 21. 10. 2024. године.

Други уписни рок

За све студијске програме на којима буде слободних, непопуњених места, на предлог Факултета, Сенат ће одобрити други уписни рок за упис. Конкурс за други уписни рок ће бити објављен 14. октобра, а пријављивање кандидата обавиће се у периоду од 15. до 17. октобра 2024. године.

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2024. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уколико желе да се пријаве на  више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

 1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а за пријаву на конкурс прилажу фотокопије дипломе и додатка дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена и уверење о положеним испитима;
 2. Решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 3. Попуњену пријаву на конкурс (формулар можете преузети ОВДЕ);
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс:

Цена пријаве на конкурс: 6.000,00 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35,

Модел: 97,

Позив на број: 82 070

 1. Фотокопију /очитану личну карту; за стране студенте фотокопија пасоша;
 2. Потписану изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима;
 3. Кадидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2023/2024. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве на конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који није завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење 68/2015 и 87/2016) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковнх студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова) у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијског програма.

Универзитет, односно Факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери податке високошколске исправе и уколико се утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном првом степену студија има недостатке, споводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС КАНДИДАТА

За упис су потребна следећа документа:

 • обавезно оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе, или уверења о завршеном студијском програму првог степена и оверена фотокопија уверења о положеним испитима
 • два попуњена обрасца ШВ-20 (образац се попуњава и електронски на студентском налогу након уписа)
 • индекс – потписан и попуњене прве две странице индекса (факултет обезбеђује индексе и прузимају се у слушаоницима);
 • две исте фотографије 3,5 х 4,5
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • уговор о студирању (потписује се приликом уписа);
 • обавештење о примени Правилника о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука (обавештење се потписује да је преузето)
 • изјава студента о пристанку за обраду података о личности
 • доказ о уплати уписних трошкова у износу 5000,00 динара

Текући рачун: 840-1838666-35

Модел: 97

Позив на број: 82 070

 • доказ о уплати надокнаде за Центар за развој каријере Унивезитета у Београду у износу од 100,00 динара

Текући рачун: 840-1838666-35

Модел: 97

Позив на број: 55-79

 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати прве рате за школарину у износу од 31.000,00 динарa. За стране студенте 550,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Позиви на број за уплату по студијским програмима/модулима биће објављени у упутству за упис уз ранг листе за упис кандидата.

Конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2024-2025. години

Пријава на конкурс – формулар

Изјава – овлашћење за коришћење личних података

Изјава – коришћење буџетског статуса

Стручно упутство уписа у 2024-2025. годину (Сл.гласник РС.бр.51-2024)

Related Posts